ANQ Congress Delhi 2010 : Conference Committee

 

Chair
Members
 • Mr. A. K. Jain
 • Professor Anil K. Srivastava
 • Mr. Anupam Kaul
 • Mr. Arpit Sharma
 • Dr. A. Sanjeeva Rao
 • Dr. Jagadish Barik
 • Mr. J. Ravikant
 • Mr. Piyush Kumar Nahata
 • Mr. Prem Narayan
 • Mr. Rajinder Singh
 • Mr. Rajiv Vaishnav
 • Dr. Sanjeevan Bajaj
 • Dr. Sarita Nagpal
 • Mr. S. K. Kakkar
 • Mr. Sushil Ramola
 • Mr. Yogesh Srivastava
Secretariat
 • Brig. J. K. Bajaj (Retd.)
 • Mr. Avik Mitra
 • Mr. A. Raju

 

ANQ

Publishing Partner Sponsors